fbpx

En bæredygtig indsats – også i fremtiden

Kernen i KLAR TIL START er at give den enkelte borger et kompetencemæssigt løft, såvel fagligt som socialt, således at han eller hun bliver helt eller delvist selvforsørgende og i det hele taget opnår en højere grad af selvhjulpenhed.

Driften af KLAR TIL START er fuldt finansieret i kraft af den kommunale betaling, hvilket gør den økonomisk bæredygtig og transparent samt uafhængig af støtte fra tredjepart.

I årene 2019-2021 gennemgår KLAR TIL START en udviklingsproces med fokus på en fremadrettet styrkelse af indsatsens attraktivitet overfor landets kommuner, hvad angår lønsomhed, effektivitet og kvalitet.

Denne udviklingsproces støttes af Den A.P. Møllerske Støttefond samt VELUX FONDEN og evalueres løbende af Cabi.

Få borgere med autisme i fast job

KLAR TIL START er både kommunal virksomhedsservice og helhedsorienteret kompetenceløft af borgeren. Målgruppen er moderat- til højtfungerende unge og voksne, ofte uden kompeten­cegivende uddannelse og uden folkeskoleeksamen, som pga. deres autisme umiddelbart vurderes at have ringe chancer for ansættelse i en almindelig virksomhed.

KLAR TIL START kan også være et oplagt alternativ til førtidspension og lange ressourceforløb.

Forløbet har som udgangspunkt en varighed på 12 måneder, hvorefter kandidaten bliver fastansat i en privat virksomhed, typisk i fleksjob. Når kommunen visiterer borgeren til KLAR TIL START, har den kommende arbejdsplads allerede garanteret fastansættelse, så snart kandidaten har gennemført forløbet tilfredsstillende, hvilket lykkes for 80% af alle visiterede.

Hele forløbet foregår i virksomheden, ofte på kandidatens kommende arbejdssted.

Virksomheden modtager ingen betaling og bidrager udover de fysiske rammer med ressourcer til planlægning og dialog. Siden den første fastansættelse af en KLAR TIL START-kandidat i 2013 har over 98% stadig deres job.

KLAR TIL START skaber således ikke blot en indgang til arbejdsmarkedet, men også varig tilknytning.

For så vidt angår den største målgruppe i KLAR TIL START bidrager forløbet positivt til den kommunale økonomi allerede mindre end tre år efter ansættelsen. Hertil kommer besparelser på diverse støtteforanstaltninger i kraft af, at forløbet fremmer borgerens personlige og sociale styrker.

Der er flere indgange til KLAR TIL START, både via LAB, STU og Serviceloven.

Den pædagogiske metode

Den pædagogiske metode under i KLAR TIL START har udgangspunkt i T-TAP metoden (Teach Transition Assessment Profile), en amerikansk analysemodel, som er tilpasset danske forhold. Modellen er et evidensbaseret dokumentations- og statusredskab, der dokumenterer kandidatens aktuelle formåen inden for en given arbejdsopgave eller hans/hendes sociale kompetencer i forskellige arbejdsmæssige sammen­hænge. T-TAP modellen angiver således potentialer og udviklingsområder.

KLAR TIL START har udviklet en særlig KLAR TIL START T-TAP assessment profil. Personalet på ansættelsesstedet får en generel information om autisme samt vejledes om kommuni­kation med kandidaten samt dennes individuelle behov for guidning og støtte fx. i oplæringssituationer.