KLAR TIL START Trin for trin

Visitation

Kommunen visiterer borgeren til KLAR TIL START. Det kan ske via bl.a. LAB (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), Serviceloven eller som STU (lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov).

Observationsforløb

Kandidaten begynder i KLAR TIL START med et 12-ugers observationsforløb, hvor hans/hendes KLAR TIL START-vejleder med baggrund i en række udvalgte arbejdsopgaver i gradvist stigende kompleksitet foretager en afprøvning og vurdering af kandidatens faglige og personlige kompetencer og potentiale.

Dette sker med inddragelse af kandidaten selv. Ud fra dette planlægger vejlederen i samarbejde med nærmeste leder på virksomheden det efterfølgende udviklingsforløb. Inden for en ramme, som kandidaten trives i, og som kommunen vurderer er relevant, defineres realistiske mål i forhold til arbejdsområder, beskæftigelsesgrad og forløbets varighed.

Ved afslutningen af observationsforløbet drøftes planen med kandidaten og kommunen samt evt. forældre og støtteperson og beskrives i en statusrapport.

Afklaringsmøde

I uge 12 mødes kandidat, sagsbehandler/uddannel­sesvejleder og KLAR TIL START-vejleder til et afkla­ringsmøde med udgangs­punkt i statusrapporten. Her aftales det videre forløb samt varigheden af dette.

Udviklingsforløb

Kandidaten overgår nu til udviklingsforløbet, hvor han/hun sidemandsoplæres af sin KLAR TIL START-vejleder i de kon­krete aftalte arbejdsopgaver. Opgaverne kan naturligvis ju­steres, hvis udviklingen taler for det. Sideløbende udvikles kommunikative og sociale kompetencer, ligesom selvstæn­digheden udvikles, så kandidaten efterhånden samspiller direkte med arbejdspladsens leder og medarbejdere. Man modtager ikke løn, mens man deltager i KLAR TIL START-forløbet. 

Hver tredje måned udarbejder vejlederen status og progressi­onsskemaer, som sikrer kandidaten og kommunen et gen­nemskueligt indblik i kandidatens forløb og udvikling. Kan­didaten afprøves ift. arbejdstid for at belyse hans/hendes maksimale arbejdstid i en kontinuerlig ansættelse, under hensyntagen til at han/hun skal have overskud til husfø­relse, socialt liv, afslapning etc. Der udarbejdes dokumen­tation af arbejdsevne med beskrivelse af arbejdsopgaver, selvstændighedsgrad, skånebehov, arbejdstid, arbejdsef­fektivitet mv. i forhold til vedkommendes fremtidige ansæt­telsesforløb og med fokus på at sikre en varig ansættelse.

Afsluttende rapport

Kandidaten afslutter KLAR TIL START, og vejlederen leverer en afsluttende rap­port med dokumentati­on for det gennemgåede forløb samt kandidatens jobmæ ssige afprøvning, kompetencer og aktuelle beskæftigelsesgrad. 

Rap­porten indeholder desuden retningslinjer for overgan­gen til jobbet og et evt. udslusningsforløb samt anbefalinger til et evt. ef­terværn efter ansættelsen.

Ansættelsesmøde

Afsluttende møde med kandidat, jobcenter/ kommune, arbejdsgiver og KLAR TIL START. 

Her indgås på baggrund af den afsluttende rap­port aftale om ansæt­telsesforhold, timetal, arbejdseffektivitet mv.

Overgang til job

Overgangen til jobbet er ofte rela­tivt ukompliceret, når kandidaten overgår til ansættelse på det ar­bejdssted, hvor hele forløbet har fundet sted. Såfremt ansættelsen er på et andet arbejdssted i virk­somheden, vil der typisk være be­hov for et forløb med introduktion til transport, kolleger mv. på ansæt­telsesstedet.

Evt. ventetid på den kommunale fleksjobgodkendelse eller lignende sagsbehandling kan forlænge udslusningsperioden.

De udarbejdede retningslinjer for over­gang til job er en afgørende betin­gelse for en god start i ansættelsen og et varigt ansættelsesforhold

I job!

Kandidaten har første arbejdsdag i sit nye job.