Trin for trin

Visitation

Kommunen visiterer borgeren til KLAR TIL START. Det kan ske via: LAB (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), STU (lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) eller Serviceloven (lov om social service § 103).

Observationsforløb

Kandidaten begynder i KLAR TIL START med et 12-ugers observationsforløb, hvor hans/hendes KLAR TIL START-vejleder med baggrund i en række udvalgte arbejdsopgaver i gradvist stigende kompleksitet foretager en afprøvning og vurdering af kandidatens faglige og personlige kompetencer og potentiale.

Dette sker med inddragelse af kandidaten selv. Ud fra dette planlægger vejlederen i samarbejde med nærmeste leder på virksomheden det efterfølgende udviklingsforløb. Inden for en ramme, som kandidaten trives i, og som kommunen vurderer er relevant, defineres realistiske mål i forhold til arbejdsområder, beskæftigelsesgrad og forløbets varighed.

Ved afslutningen af observationsforløbet drøftes planen med kandidaten og kommunen samt evt. forældre og støtteperson og beskrives i en statusrapport.

Afklaringsmøde

I uge 12 mødes kandidat, sagsbehandler/uddannel­sesvejleder og KLAR TIL START-vejleder til et afkla­ringsmøde med udgangs­punkt i statusrapporten. Her aftales det videre forløb samt varigheden af dette.

Udviklingsforløb

Kandidaten overgår nu til udviklingsforløbet, hvor han/hun sidemandsoplæres af sin KLAR TIL START-vejleder i de kon­krete aftalte arbejdsopgaver. Opgaverne kan naturligvis ju­steres, hvis udviklingen taler for det. Sideløbende udvikles kommunikative og sociale kompetencer, ligesom selvstæn­digheden udvikles, så kandidaten efterhånden samspiller direkte med arbejdspladsens leder og medarbejdere.

Hver tredje måned udarbejder vejlederen status og progressi­onsskemaer, som sikrer kandidaten og kommunen et gen­nemskueligt indblik i kandidatens forløb og udvikling. Kan­didaten afprøves ift. arbejdstid for at belyse hans/hendes maksimale arbejdstid i en kontinuerlig ansættelse, under hensyntagen til at han/hun skal have overskud til husfø­relse, socialt liv, afslapning etc. Der udarbejdes dokumen­tation af arbejdsevne med beskrivelse af arbejdsopgaver, selvstændighedsgrad, skånebehov, arbejdstid, arbejdsef­fektivitet mv. i forhold til vedkommendes fremtidige ansæt­telsesforløb og med fokus på at sikre en varig ansættelse.

Afsluttende rapport

Kandidaten afslutter KLAR TIL START, og vejlederen leverer en afsluttende rap­port med dokumentati­on for det gennemgåede forløb samt kandidatens jobmæ ssige afprøvning, kompetencer og aktuelle beskæftigelsesgrad. 

Rap­porten indeholder desuden retningslinjer for overgan­gen til jobbet og et evt. udslusningsforløb samt anbefalinger til et evt. ef­terværn efter ansættelsen.

Ansættelsesmøde

Afsluttende møde med kandidat, jobcenter/ kommune, arbejdsgiver og KLAR TIL START. 

Her indgås på baggrund af den afsluttende rap­port aftale om ansæt­telsesforhold, timetal, arbejdseffektivitet mv.

Overgang til job

Overgangen til jobbet er ofte rela­tivt ukompliceret, når kandidaten overgår til ansættelse på det ar­bejdssted, hvor hele forløbet har fundet sted. Såfremt ansættelsen er på et andet arbejdssted i virk­somheden, vil der typisk være be­hov for et forløb med introduktion til transport, kolleger mv. på ansæt­telsesstedet.

Evt. ventetid på den kommunale fleksjobgodkendelse eller lignende sagsbehandling kan forlænge udslusningsperioden.

De udarbejdede retningslinjer for over­gang til job er en afgørende betin­gelse for en god start i ansættelsen og et varigt ansættelsesforhold

I job!

Kandidaten har første arbejdsdag i sit nye job.