Afslut din STU med et fast arbejde

Tre samarbejdsmodeller

KLAR TIL START kan betragtes som et virksomhedsforlagt undervisningsforløb, der selvstændigt eller i kombination med skolegang på en STU-institution kan udgøre noget af eller hele elevens ungdomsuddannelse på STU’en.

I KLAR TIL START arbejdes der med tre samarbejdsmodeller:

  • KLAR TIL START som rent STU-tilbud, hvor kommunen visiterer eleven til KLAR TIL START som et STU-forløb, der udelukkende finder sted på en KLAR TIL START-træningsvirksomhed.

  • KLAR TIL START integreret i STU-skoletilbud, hvor KLAR TIL START er en integreret del af hele STU-institutionens tilbud. Det kan enten være i form af, at undervisningsforløbet kombineres med KLAR TIL START-forløb, eller ved at eleven påbegynder et undervisningsforløb på uddannelsestilbuddet og afslutter KLAR TIL START i en træningsvirksomhed. Det er en STU-institution, der har ansat vejlederne som en del af deres STU-indsats.

  • KLAR TIL START som kommunalt forankret STU-tilbud, hvor kommunen har integreret KLAR TIL START som et tilbud i den kommunale ungeindsats. De unge visiteres enten fra kommunens STU-tilbud eller direkte fra kommunens visitationsenhed. Det er kommunen, der har ansat vejlederne.

Potentielle KLAR TIL START -kandidater kan alle komme i forudgående praktik, enten på STU’en eller før KLAR TIL START bevilges som STU-forløb. Alle elever/kandidater fastansættes i en KLAR TIL START-virksomhed efter endt forløb. Hovedparten af kandidaterne skal for rehabiliteringsteamet for at kunne blive ansat i fleksjob, hvilket hovedparten af kandidaterne bliver. KLAR TIL START leverer dokumentationen til det forberedende arbejde.

STU-mål i KLAR TIL START

Det handler kort sagt om, at STU-eleven/KTS-kandidaten får personlige, sociale og faglige kompetencer til et så selvstændigt liv som muligt – som herre i eget hus, samfundsborger og i arbejdsfællesskaber. Derfor handler det om, at KLAR TIL START-vejlederen i hverdagen perspektiverer situationer, ytringer (fra den unge eller andre), så eleven bibringes en mere almen viden om netop det lille element – og alene eller sammen med vejlederen reflekterer herover. Den almindelige snak mellem kollegaer på en arbejdsplads om det, der aktuelt rører sig i medierne, er også en del af hverdagen for en kandidat i KLAR TIL START. Her er KLAR TIL START -vejlederens opgave at bringe emner op og uddybe og perspektivere emner, andre ytrer sig om, for på den måde at gøre emnet tilgængeligt for den unge.

På den måde udvides den unges viden og indsigt i samfundsforhold, mens færdighederne i det at bo selv med oprydning og rengøring trænes i praksis på virksomheden. Der øves selvstændighed i at håndtere de mange situationer, der opstår, når et menneske færdes i det offentlige rum og på en arbejdsplads (som f.eks. køreplaner, befordringsgodtgørelse, kontakt til jobcenter osv.).

Den almene del af STU’en er i KLAR TIL START -forløbet ikke afgrænsede, skemalagte aktiviteter, men en integreret del af hverdagen og derfor ikke så synlig for det blotte øje. Den almene del er med til at udvikle den generelle arbejdsevne og generel, øget selvstændighed og er dermed en vigtig del af KLAR TIL START -forløbet for STU-eleven.