Til kommunen

Få borgere med autisme i fast job

KLAR TIL START er både kommunal virksomhedsservice og helhedsorienteret kompetenceløft af borgeren. Det kan også være et oplagt alternativ til førtidspension og lange ressourceforløb.

Målgruppen er moderat- til højtfungerende unge og voksne, ofte uden kompetencegivende uddannelse og uden folkeskoleeksamen, som pga. deres autisme umiddelbart vurderes at have ringe chancer for ansættelse i en almindelig virksomhed.

Der er flere indgange til at visitere til KLAR TIL START: 

  • Via LAB
  • Som STU-tilbud
  • Via Serviceloven §103

Varig tilknytning til arbejdsmarkedet

Når kommunen visiterer borgeren til KLAR TIL START, har den kommende arbejdsplads allerede garanteret fastansættelse, så snart kandidaten har gennemført forløbet tilfredsstillende. Det lykkes for 73% af alle visiterede.

KLAR TIL START skaber ikke blot en indgang til arbejdsmarkedet, men en  varig tilknytning. Over 96% af de kandidater, vi har fået i job siden den første fastansættelse i 2013, er stadig i fast arbejde. 

Forløbet har som udgangspunkt en varighed på 12 måneder, hvorefter kandidaten bliver fastansat i en privat virksomhed, typisk i fleksjob. Hele forløbet foregår i virksomheden, ofte på kandidatens kommende arbejdssted. Virksomheden modtager ingen betaling og bidrager udover de fysiske rammer kun med ressourcer til planlægning og dialog.

En gevinst for borger og kommune

For så vidt angår den største målgruppe i KLAR TIL START bidrager forløbet positivt til den kommunale økonomi allerede mindre end tre år efter ansættelsen. Hertil kommer besparelser på diverse støtteforanstaltninger i kraft af, at forløbet fremmer borgerens personlige og sociale styrker. Sidst men ikke mindst oplever kandidaterne en større trivsel på alle parametre, større selvtillid og en følelse af mening og noget at stå op til om morgenen.

KLAR TIL START er et drømme-match mellem borgere med relevante jobkompetencer og virksomheder, der hungrer efter arbejdskraft. Virksomheden får nogle loyale ansatte, som er dedikeret til opgaven og tilmed bliver i jobbet i mange år. Men vi får mere end det.
Jens Romundstad
Medudvikler af KLAR TIL START, tidl. HR-direktør, Coop Danmark

Giv chancen for et bedre liv

Mange borgere visiteres til førtidspension uden at få muligheden for at opnå fastansættelse gennem KLAR TIL START. Sara, som du kan læse om her, er et eksempel på en af de KLAR TIL START-kandidater, som kommunen havde tilbudt førtidspension. Hun takkede nej til pension og har i dag et fast arbejde. For kommunen betyder det en årlig gevinst på estimeret ca. 90.000 kr. pr. borger, som i stedet for at være på førtidspension er ansat i fleksjob via KLAR TIL START.

Et typisk KLAR TIL START-forløb

Vores pædagogiske tilgang

I KLAR TIL START arbejder vi med mennesker med autisme på en måde, som er i tråd med WHO’s nyeste diagnosemanual, ICD-11.
Individorienteret tilgang med udgangspunkt i det enkelte menneske 

Så vidt det er muligt glemmer vi typiske opfattelser af diagnosens udfordringer, som ellers kunne have en begrænsende indflydelse på vores arbejde borgeren og dennes udviklingsmuligheder. Vores tilgang er individorienteret og alle forløb er tilrettelagt specifikt til den enkelte borger.

Nysgerrighed og fokus på ressourcer frem for begrænsninger 

Ved at tage udgangspunkt i det enkelte menneske øger vi muligheden for at holde fokus på nysgerrighed fremfor fordømmelse, så vi kan finde frem til de ressourcer, borgeren har, og bygge kompetencer oven på disse. Vi tolker ikke evt. begrænsende adfærd hos borgeren som et problem i sig selv, men som en konsekvens af en bagvedliggende årsag, vi nysgerrigt prøver at finde frem til. Derved bliver vi klogere på mennesket bag diagnosen og kan inddrage borgerens egne synspunkter, oplevelser og ønsker i processen, så de lander i et job, hvor både trivsel og varighed er i højsædet. 

Fokus på kandidatens aktuelle udviklingstrin 

Nogle af vores kandidater har store udfordringer grundet deres autisme og eventuelle komorbide lidelser. Oplæringen på arbejdspladsen tilrettelægges, så der tages højde for kandidatens udfordringer. KLAR TIL START-vejlederen finder frem til kandidatens aktuelle udviklingstrin og tage udgangspunkt i det, når de planlægger, hvordan oplæringen skal foregå, så kandidaten realistisk set kan rykke sig – uden at knække sammen. Det KAN betyde, at progressionen sker langsomt og at oparbejdelsen af en kompetence tager lang tid. Til gengæld opnår vi et varigt resultat uden at gå på kompromis med kandidatens trivsel. 

Helhedsorienteret tilgang 

Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som påvirker alt hvad en person siger, tænker og gør. Det betyder, at de udfordringer, der kommer i spil på arbejdspladsen, også gør sig gældende i kandidatens privatliv. For at kandidaterne kan opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet er det en forudsætning, at den beskæftigelse, de skal bestride, kan gå hånd i hånd med det øvrige liv, de lever. Desuden ved vi, at arbejdsevnen for denne målgruppe også er influeret af parametre som søvn og kost, værktøjer til selvregulering, social stimulans og andet. Det er derfor områder, vi også arbejder med i et KTS-forløb, ligesom vi løbende holder trivselssamtaler med mere. 

Sådan samarbejder vi med kommunerne

KLAR TIL START bruges af kommuner på tværs af landet, og vi har to forskellige modeller for samarbejde, alt efter om man som kommune ønsker et eksternt tilbud, hvor vi står for den faglige ekspertise, eller om kommunen ønsker at udbyde KLAR TIL START som internt tilbud med eget personale. 

KLAR TIL START  som eksternt tilbud

Kommunen har en borger i KLAR TIL STARTS målgruppe og køber et forløb ved KLAR TIL START som anden aktør (eksternt). 

Her varetager KLAR TIL STARTS pædagogiske vejleder jobtræning af borgeren og står for statusrapporter, dialog med træningsvirksomhed med mere. Når borgeren har gennemført forløbet, er de afklaret i forhold til arbejdsevne og kan begynde i et fast arbejde, som matcher deres kapacitet.

KLAR TIL START udbydes som eksternt tilbud landet over igennem en række kompetente partnere, som har ekspertise inden for autismeområdet og selvfølgelig er godkendt som af KLAR TIL START. 

Kommunen som partner i KLAR TIL START

Kommunen integrerer KLAR TIL START som internt tilbud til borgere i målgruppen, og benytter/ansætter egen pædagogisk vejleder, der oplæres af KLAR TIL START. 

Kommunen indgår en partnerskabsaftale med KLAR TIL START og får adgang til materiale mv. Herefter kan kommunen med egen vejleder jobtræne borgere og betaler kun 10% af taksten til KLAR TIL START-konceptet. 

Ligesom i det eksterne tilbud er der jobgaranti til kandidater, når de har gennemført forløbet. 

Sund kommunal investering og præventiv indsats

Det er kommunen, som finansierer KLAR TIL START-forløbene, enten ved en kommunal betaling på 16.900 kr om måneden eller en kommunal egenfinansiering med egne vejledere, som er integreret i kommunens drift.

På grund af den høje succesrate hos KLAR TIL START vil det for langt de fleste kandidaters vedkommende være en sund investering for kommunen frem for langvarige beskæftigelsesindsatser eller passiv forsørgelse. Et estimat viser, at kommunerne har en årlig gevinst på ca. 90.000 kr. for hver borger, som i stedet for at være på førtidspension er ansat i fleksjob via KLAR TIL START.

Hos halvdelen (46%) af de kandidater, som er kommet igennem forløbet, har kommunen efter endt forløb en besparelse på ca. 45.000 kr. årligt pr borger. Det vil sige, at kommunens investering i KLAR TIL START for denne gruppe vil være tjent ind ca. 3 år efter forløbets afslutning og borgerens fastansættelse. Kommunen forventes desuden allerede i andet år efter forløbsstart at have flere indtægter end udgifter til disse deltagere.  

For så vidt angår de øvrige kandidater er der typisk tale om hjemmeboende borgere og borgere under 25 år. Her har kommunen andre (færre) forsørgelses- og aktiveringsforpligtelser. Derfor fremstår KLAR TIL START på kort sigt mindre attraktivt set med økonomiske briller. Men på langt sigt forholder det sig helt anderledes. En KLAR TIL START-indsats over for yngre og hjemmeboende borgere med autisme er en præventiv indsats mod den ledighed, som truer senere i livet.

Det er umuligt at lave en beregning på de mange andre afledte positive effekter, der opstår, når en borger med autisme går fra ledighed til fastansættelse. Det kan derfor give mening at lave en individuel vurdering, såfremt økonomien er et afgørende element i den kommunale vurdering.

Tallene er hentet fra en rapport lavet af lmplement Consulting Group, som har foretaget en økonomisk beregning af det kommunale økonomiske gevinstpotentiale ved KLAR TIL START. Beregningen bygger på en række forskellige datakilder, bl.a. forløbsdatabasen for KLAR TIL START, Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) samt survey-data fra deltagende kommuner om hidtidige KLAR TIL START-kandidater.

Du kan læse meget mere om økonomien i KLAR TIL START i rapporten, som du kan downloade her.