Til kommunen

Få borgere med autisme i fast job

KLAR TIL START er både kommunal virksomhedsservice og helhedsorienteret kompetenceløft af borgeren. Det kan også være et oplagt alternativ til førtidspension og lange ressourceforløb.

Der er flere indgange til KLAR TIL START, både via LAB og som STU-tilbud. Målgruppen er moderat- til højtfungerende unge og voksne, ofte uden kompetencegivende uddannelse og uden folkeskoleeksamen, som pga. deres autisme umiddelbart vurderes at have ringe chancer for ansættelse i en almindelig virksomhed.

Når kommunen visiterer borgeren til KLAR TIL START, har den kommende arbejdsplads allerede garanteret fastansættelse, så snart kandidaten har gennemført forløbet tilfredsstillende. Det lykkes for 72% af alle visiterede.

Forløbet har som udgangspunkt en varighed på 12 måneder, hvorefter kandidaten bliver fastansat i en privat virksomhed, typisk i fleksjob. Hele forløbet foregår i virksomheden, ofte på kandidatens kommende arbejdssted. Virksomheden modtager ingen betaling og bidrager udover de fysiske rammer kun med ressourcer til planlægning og dialog.

Siden den første fastansættelse af en KLAR TIL START-kandidat i 2013 har over 96% stadig deres job. KLAR TIL START skaber således ikke blot en indgang til arbejdsmarkedet, men også varig tilknytning.

For så vidt angår den største målgruppe i KLAR TIL START bidrager forløbet positivt til den kommunale økonomi allerede mindre end tre år efter ansættelsen. Hertil kommer besparelser på diverse støtteforanstaltninger i kraft af, at forløbet fremmer borgerens personlige og sociale styrker. Sidst men ikke mindst oplever kandidaterne en større trivsel på alle parametre, større selvtillid og en følelse af mening og noget at stå op til om morgenen.

KLAR TIL START er et drømme-match mellem borgere med relevante jobkompetencer og virksomheder, der hungrer efter arbejdskraft. Virksomheden får nogle loyale ansatte, som er dedikeret til opgaven og tilmed bliver i jobbet i mange år. Men vi får mere end det.
Jens Romundstad
Medudvikler af KLAR TIL START, tidl. HR-direktør, Coop Danmark

Giv chancen for et bedre liv

Mange borgere visiteres til førtidspension uden at få muligheden for at opnå fastansættelse gennem KLAR TIL START. Sara, som du kan læse om her, er et eksempel på en af de KLAR TIL START-kandidater, som kommunen havde tilbudt førtidspension. Hun takkede nej til pension og har i dag et fast arbejde. For kommunen betyder det en årlig gevinst på estimeret ca. 90.000 kr. pr. borger, som i stedet for at være på førtidspension er ansat i fleksjob via KLAR TIL START.

Sund kommunal investering og præventiv indsats

Det er kommunen, som finansierer KLAR TIL START-forløbene, enten ved en kommunal betaling på 16.900 kr om måneden eller en kommunal egenfinansiering med egne vejledere, som er integreret i kommunens drift.

På grund af den høje succesrate hos KLAR TIL START vil det for langt de fleste kandidaters vedkommende være en sund investering for kommunen frem for langvarige beskæftigelsesindsatser eller passiv forsørgelse. Et estimat viser, at kommunerne har en årlig gevinst på ca. 90.000 kr. for hver borger, som i stedet for at være på førtidspension er ansat i fleksjob via KLAR TIL START.

Hos halvdelen (46%) af de kandidater, som er kommet igennem forløbet, har kommunen efter endt forløb en besparelse på ca. 45.000 kr. årligt pr borger. Det vil sige, at kommunens investering i KLAR TIL START for denne gruppe vil være tjent ind ca. 3 år efter forløbets afslutning og borgerens fastansættelse. Kommunen forventes desuden allerede i andet år efter forløbsstart at have flere indtægter end udgifter til disse deltagere.  

For så vidt angår de øvrige kandidater er der typisk tale om hjemmeboende borgere og borgere under 25 år. Her har kommunen andre (færre) forsørgelses- og aktiveringsforpligtelser. Derfor fremstår KLAR TIL START på kort sigt mindre attraktivt set med økonomiske briller. Men på langt sigt forholder det sig helt anderledes. En KLAR TIL START-indsats over for yngre og hjemmeboende borgere med autisme er en præventiv indsats mod den ledighed, som truer senere i livet.

Det er umuligt at lave en beregning på de mange andre afledte positive effekter, der opstår, når en borger med autisme går fra ledighed til fastansættelse. Det kan derfor give mening at lave en individuel vurdering, såfremt økonomien er et afgørende element i den kommunale vurdering.

Tallene er hentet fra en rapport lavet af lmplement Consulting Group, som har foretaget en økonomisk beregning af det kommunale økonomiske gevinstpotentiale ved KLAR TIL START. Beregningen bygger på en række forskellige datakilder, bl.a. forløbsdatabasen for KLAR TIL START, Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) samt survey-data fra deltagende kommuner om hidtidige KLAR TIL START-kandidater.

Du kan læse meget mere om økonomien i KLAR TIL START i rapporten, som du kan downloade her.